ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ - DDS | ទន្តបណ្ឌិត

ទន្តបណ្ឌិត ប៊ុនហៃ

ទន្តបណ្ឌិត ប៊ុនហៃ បានចូលរួមជាមួយរំចង់តាំងពីឆ្នាំ 2009 ដោយពីមុនបានធ្វើការជាមួយមណ្ឌលសុខភាពនៅខេត្តកំពង់ចាម និងបានធ្វើការ 3ឆ្នាំទៀត ជាមួយគ្លីនីកធ្មេញឯកជនមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។

គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាលនៅភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ 2000 ហើយបានចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមជាច្រើន នៅប្រទេសសាំងហ្គាពួរ ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និង ថៃ។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺ នៅលើសុខភាពសាធារណៈ ការដាក់ធ្មេញទូទៅ សម្ផស្សមាត់ធ្មេញ និង ការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹង។ លោកទន្តបណ្ឌិត មានមោទនភាពបំផុតលើការប្តេជ្ញារបស់រំចង់ ចំពោះឧត្តមភាព និងអនាម័យល្អ។

ទន្តបណ្ឌិត ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស។

 

 

ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ - DDS

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital