លួង ឡូវ - DDS | ទន្តបណ្ឌិត

ទន្តបណ្ឌិត លួង ឡូវ

ទន្តបណ្ឌិត ឡូវ បញ្ចប់ Bachelor of Dental Surgery (BDS) នៅឆ្នាំ 1995 និង បញ្ចប់ Doctor of Dental Surgery (DDS) នៅឆ្នាំ2009 នៅសកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ គាត់បានចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលទូលំទូលាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី សាំងហ្គាពួរ និងអាល្លឺម៉ង់។

គាត់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាការដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹងដែលបង្កើតឡើងដោយ University of Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដោយបានសហការណ៏ជាមួយ University Kebang Saan ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2008-2009។

គាត់គឺជាទន្តបណ្តិតកម្ពុជាដំបូងដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី Oral Appliances សម្រាប់ព្យាបាលការគេងស្រមុក និងការស្ទះដង្ហើមពេលគេង។

ទន្តបណ្ឌិត លួង ឡូវ មកពីខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានចូលរួមជាមួយរំចង់នៅឆ្នាំ2008។ គាត់ចូលចិត្តធ្វើការងារលើផែ្នកទន្តសាស្រ្តជាន់ខ្ពស់ជាមួយរំចង់ និង ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងវិស័យទន្តសាស្រ្ត។

ទន្តបណ្ឌិត លួង ឡូវ ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស។

លួង ឡូវ - DDS

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital