គង់ ភក្តី - DDS | ទន្តបណ្ឌិត

ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី

ទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទន្តសាស្ត្រ Doctor of Dental Surgery នៅសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៅឆ្នាំ2006។

លោកទន្តបណ្ឌិតបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់នៅដើមឆ្នាំ2007 គាត់បានធ្វើការអោយគ្លីនីក ចំនួន3 មុននឹងចូលរួមជាមួយ រំចង់។ គាត់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុងស្រុក និង ក្រៅប្រទេសដូចជា CDA Conference(នៅភ្នំពេញ) IDEM (នៅសាំងហ្គាពួរ) និង ICOI (នៅវៀតណាម) និងសិក្ខាសាលាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

លោកទន្តបណ្ឌិត គង់ ភក្តី ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស។

គង់ ភក្តី - DDS

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital