សាន់ ស៊ីតារាវិទូ - DDS | ទន្តបណ្ឌិត

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ បានចាប់ផ្តើមវិជ្ជាជីវៈជាទន្តពេទ្យ ដោយបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុង គម្រោងផ្នែកអប់រំលើវិស័យទន្ត សាស្រ្តជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាលជាច្រើន ជាពិសេស ជាមួយ Global Health outreach។

ទន្តបណ្ឌិត វិទូ បានបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកទន្តសាស្រ្តខាងវៈកាត់នៅឆ្នាំ 2011ពីសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិភ្នំពេញ ហើយគាត់បានចូលរួមជាមួយមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ នៅឆ្នាំ2012 ក្នុងមុខតំណែងទន្តបណ្ឌិតឯកទេសទូទៅ។

ទន្តបណ្ឌិត សាន់ ស៊ីតារាវិទូ ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ

សាន់ ស៊ីតារាវិទូ - DDS

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital