ពីង ប៊ូស្សារា - DDS, MSc. | ទន្តបណ្ឌិត

ទន្តបណ្ឌិត ពីង ប៊ូស្សារា

ទន្តបណ្ឌិត ប៊ូស្សារា បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទន្តបណ្ឌិតនៅសកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក វះកាត់មុខមាត់ និងថ្គាមនៅសកលវិទ្យាល័យ Mahidol ព្រះរាជាណាចក្រថៃ។

លោកក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌល វះកាត់មុខមាត់ និងថ្គាមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លោកបានចូលរួមបេសកម្មជាតិ និងអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយ ស្ថាបន័នានាដូចជា៖ អង្គការ Operation Smile មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ អង្គការ JICA, Cambodia Rotery Club និងអង្គការ One 2 One ជាដើម ។ល។

លោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវការដាំបង្គោលធ្មេញ និងអ្នកនិពន្ធក្នុងការសិក្សាដែលបានសរសេរអត្ថបទវិទ្យាសាស្រ្តដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្ពឹកក្នុងវិស័យទន្តសាស្រ្តផងដែរ។

ទន្តបណ្ឌិត ពីង ប៊ូស្សារា ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង និងថៃ។

ពីង ប៊ូស្សារា - DDS, MSc.

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital