ចៅ ស៊ីវកាយ - DDS, MSc. | ទន្តបណ្ឌិត

ទន្តបណ្ឌិត ចៅ ស៊ីវកាយ

ទន្តបណ្ឌិត ចៅ ស៊ីវកាយ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទន្ដបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ដសុខាភិបាលក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ដើម្បីពង្រឹងនូវមុខជំនាញ គាត់បានចូលរួមសិក្ខារសាលា និងសន្និសិទទន្ដសាស្រ្ដជាច្រើនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ លើសពីនោះទៅទៀត គាត់ក៏បានស្មគ្រ័ចិត្តជាមួយនឹងក្រុម NGOs ដើម្បីផ្ដល់នូវការព្យាបាល និងការអប់រំផ្នែកសុខភាពមាត់ធ្មេញជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាល។

នៅដើមឆ្នាំ២០១៤ គាត់បានទទួលនូវអាហាររូបករណ៏ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក Prosthodontics, ជាជំនាញដែលគាត់ពេញចិត្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol, ប្រទេសថៃ។

ថ្មីៗនេះ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតជាស្ថាពរ ហើយបានត្រលប់មកបំរើការងារនៅ រំចង់ ដែលជាមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្តមានគុណភាព និងស្តង់ដារខ្ពស់នៅកម្ពុជា។ ទន្តបណ្ឌិត ស៊ីវកាយបានមានប្រសាសថា គាត់នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីកាត់បន្ថយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះអ្នកជំងឺរបស់គាត់។

ទន្តបណ្ឌិត ចៅ ស៊ីវកាយ ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងថៃ។

ចៅ ស៊ីវកាយ - DDS, MSc.

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital