ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -​ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង)
 POL Paradis 15.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital