សំអាតធ្មេញជាមួយ General Dentist

សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentist = $25

- សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentist = $30

- សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentist = $35

 POL Paradis 25.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital