សំអាតធ្មេញជាមួយ Senior Dentist

- សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentist = $35

- សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentist = $40

- សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentist = $45

- សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក = $30

 POL Paradis 35.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital