ថតកាំរស្មីអ៊ិច

- ថត​​ហ្វីលតូច ឬ ថត​​ហ្វីលតូចមើលខាងលើធ្មេញ (Periapical / Bitewing) = $6

- ថត​​ហ្វីលធំ ឬ ថត​​ហ្វីលធំមើលពីចំហៀង (Panoramic / Cephalomatric) =$17

- ថត​​គ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់ (3D CBCT) = $150

 

 POL Paradis 6.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital