ប៉ះធ្មេញ និងសោភ័ណភាព

- ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ = $25 - $35

- ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ = $15 - $20

- ប៉ះចង្អូរធ្មេញ = $20

- ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ = $55 - $140

- ប៉ះបិទផ្ទៃធ្មេញខាងមុខ = $55 - $140

- ប៉ះចន្លោះធ្មេញ = $70 - $140

- ថ្នាំការពារធ្មេញស្រៀវ = $800

 POL Paradis 25.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital