ព្យាបាលធ្មេញ

- ព្យាបាលធ្មេញមុខ = $150

- ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូច = $200

- ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំ = $250

- ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញ = $180

- ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញ = $230

- ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញ = $280

- ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ  = $50

 POL Paradis 150.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital