ស្រោបធ្មេញ

- ស្រោបដាក់ធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង = $250

-  ស្រោបដាក់ធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីមខាងក្នុង = $350

- ស្រោបដាក់ធ្មេញ សេរ៉ាមិកសុទ្ធ = $550

- បិតធ្មេញ សេរ៉ាមិកសុទ្ធ = $550

- ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់ (Attachment Key) = $150

- ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារ = $65

- ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែក = $300

- ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែក = $350

- ធ្មេញស្និតទាំងមូល = $350

 POL Paradis 250.00$

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital