មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ


(8) 2.3k

មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់

profile.png
Ork Saren 5 ខែ មុន

អ្នកគ្រួ សេវាកម្មផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទបុរស់ដែរអត់?

profile.png
Tatiana Turobova Medical oncologist 9 ខែ មុន

ENT department provides: conservative therapy of ears, nose and throat diseases, surgery treatment include endoscopic surgeries, hearing aid

profile.png
Tatiana Turobova Medical oncologist 9 ខែ មុន

Oncology department of Sen Sok IU hospital provides: Oncology check-up, Breast check-up, Diagnosis and Therapy of benign and malignant tumours, Palliative care and Post-treatment follow-up

profile.png
Tatiana Turobova Medical oncologist 9 ខែ មុន

General Medicine department Infectious diseases and Tropical medicine Pediatrics Surgery department (include endoscopic surgeries) ENT department Oncology department Blood purification center Ophthalmology ObGy Imagery (3D, 4D ultrasonography, 64-slice CT-scan, digital X-ray and mammography, C-ARM) Laboratory