មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ


(8) 2.4k

មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់

profile.png
Ork Saren 7 ខែ មុន

អ្នកគ្រួ សេវាកម្មផ្នែកសុខភាពផ្លូវភេទបុរស់ដែរអត់?

profile.png
Tatiana Turobova Medical oncologist 11 ខែ មុន

ENT department provides: conservative therapy of ears, nose and throat diseases, surgery treatment include endoscopic surgeries, hearing aid

profile.png
Tatiana Turobova Medical oncologist 11 ខែ មុន

Oncology department of Sen Sok IU hospital provides: Oncology check-up, Breast check-up, Diagnosis and Therapy of benign and malignant tumours, Palliative care and Post-treatment follow-up

profile.png
Tatiana Turobova Medical oncologist 11 ខែ មុន

General Medicine department Infectious diseases and Tropical medicine Pediatrics Surgery department (include endoscopic surgeries) ENT department Oncology department Blood purification center Ophthalmology ObGy Imagery (3D, 4D ultrasonography, 64-slice CT-scan, digital X-ray and mammography, C-ARM) Laboratory