មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital


(76) 2.6k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital
#50-52, St172, ឃុំ/សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ៣, ស្រុក/ខណ្ឌ ដូនពេញ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា