កញ្ចប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺឬសដូងបាត

ពិគ្រោះ និងពិនិត្យព្យាបាលដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស

ព្យាបាលដោយការចងដោយម៉ាស៊ីនទំនើបរហូតជា

កញ្ចប់នេះបូកបញ្ចូលទាំងថ្នាំព្យាបាល

450.00$

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital