សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជ. យឹម សុបុត្រា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស
សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជ. យឹម សុបុត្រា

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលផ្លូវចិត្ត សាន់រ៉ាយ​ - Sunrise Mental Clinic