ពិគ្រោះ និងព្យាបាល ជំងឺទូទៅ

គ្លីនិក ពិនិត្យជំងឺជំនាញបំផុត
១ . ផ្នែកវះកាត់ឆ្អឹងខ្នង និងឆ្នឹងសន្លាក់ផ ផ្នែកជំងឺបេះដូង និងប្រព័ន្ឋប្រសាទ

២ . ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្រ្តី ផ្នែកស្បែក និងកែរសម្ផស្ស ផ្នែក​មហារីក
៣ . ផ្នែកផ្តល់កំណើតតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកក្រពះ ពោះវៀន និងថ្លើម

៤ . ផ្នែកតំរងនោម និងប្តូរក្រលៀន -ល-។

0.00$

Cambodia Vijthani Hospital