ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ


(1) 1.3k

ទំនាក់ទំនង

ពេទ្យធ្មេញ វិមានទិព្វ
#95B, St163, ឃុំ/សង្កាត់ ទួលទំពូងទី ១, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា