Menu

វេទិកាសុខភាព

ចូលគណនីដើម្បីបង្កើតផុសថ្មី

បទដកស្រង់#3 អត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីវេជ្ជសាស្ត្រ
ដោយ៖ គឹម សមឧត្ដម អព្ភន្តរវេជ្ជសាស្ត្រ
https://www.facebook.com/kimsamoudumintmed/

ការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមកំហុក និង ហានិភ័យនៃជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា
Intensive blood pressure lowering and risk of dementia
[English below]

ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម គឺកត្តាហានិភ័យមួយបង្ករឱ្យមានជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា។ ហើយក៏មានការសិក្សាបែបសង្កេតខ្លះគិតដែរថា វាពិតជាមានការជាប់ទាក់ទងរវាង សម្ពាធឈាមចុះទាប ទៅនឹងបញ្ហានៃការយល់ដឹងចងចាំរបស់មនុស្ស។ ភាពវិឌ្ឍន៍នៃជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា ត្រូវបានគេកំណត់ដោយប្រើរង្វាស់វាយតម្លៃនៃការចងចាំយល់ដឹងស្តង់ដាមួយទៅលើមនុស្ស។ ហើយការវាយតម្លៃនោះទៀតសោត គឺបានធ្វើឡើង នៅលើអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមច្រើនជាង៩០០០នាក់ នៅក្នុងការសិក្សាមួយ ឈ្មោះថា“ការកាត់សេចក្ដីអន្តរាគមន៍សម្ពាធស៉ីស្តូល” ហៅកាត់ថា “ស្ព្រិន្ត” ដែលអ្នកជំងឺត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ បែងចែកជា២ក្រុម។ ក្រុមទី១គឺធ្វើការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកច្រើន ឱ្យមកត្រឹមធម្មតា គឺឱ្យចុះមកតិចជាង១២០មីលីមែត្របារ៉ត និង ក្រុមទី២គឺធ្វើការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកតិច គឺឱ្យចុះមកតិចជាង១៤០មីលីមែត្របារ៉ត។ សម្រាប់ថេរវេលា៥ឆ្នាំ អត្រាជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា និង បញ្ហានៃការយល់ដឹងចងចាំកម្រិតស្រាល គឺត្រូវបានគេរកឃើញថា គឺពិតជាការចុះបន្តិចបន្តួចពិតមែន ទៅលើក្រុមទី១ ដែលទទួលការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកច្រើន។ ហើយឥទ្ធិពលទៅលើអត្រាជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យា ក៏មិនបានឃើញដែរថា មានភាពខុសស្រលះដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមទី២ ពោលគឺក្រុមអ្នកជំងឺ ដែលទទួលការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុកតិច។ របកគំឃើញនេះ បានដាក់ការគិតគូរថា ការបញ្ចុះសម្ពាធឈាមដោយកំហុក ពិតជាមិនធ្វើមិនមានកំណើន និងក៏ប្រហែលជាបន្ថយ នូវអត្រានៃជំងឺវង្វេងឌីមិនត្យាផងដែរ។

Hypertension is a risk factor for dementia, although some observational studies suggest an association between low blood pressure and cognitive impairment. The development of dementia, determined using in-person standardized cognitive assessments, was evaluated in more than 9000 hypertensive adults in the Systolic Pressure Intervention Trial (SPRINT) who were randomly assigned to a more intensive (systolic pressure <120 mmHg) or less intensive (systolic pressure <140 mmHg) goal blood pressure [17]. At five years, the rates of dementia and of mild cognitive impairment were slightly lower in the more intensive group, although the effect on dementia risk was not statistically significant. These findings suggest that intensive blood pressure lowering does not increase, and may reduce, the risk of dementia.

(See "Goal blood pressure in adults with hypertension", section on 'Patients with established atherosclerotic cardiovascular disease'.)

1. SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group, Williamson JD, Pajewski NM, et al. Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2019; 321:553.

Authors:Johannes FE Mann, MD. Karl F Hilgers, MD.


ប្រភេទ: ដំបូន្មាន     ស្លាក:  ជំងឺទូទៅ ជំងឺទូទៅ


បទដកស្រង់#2 អត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីវេជ្ជសាស្ត្រ
ដោយ៖ គឹម សមឧត្ដម អព្ភន្តរវេជ្ជសាស្ត្រ
https://www.facebook.com/kimsamoudumintmed/

ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស និង ហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង
White coat hypertension and risk of cardiovascular events
[English below]

ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឺត្រូវបានគេផ្ដល់និយមន័យថា ជាការកើនឡើងសម្ពាធឈាមនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យ តែ នៅក្រៅពីការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យ សម្ពាធឈាមរបស់គេគឺធម្មតា។ ហើយឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌សនោះទៀតសោត គឺត្រូវបានគេផ្ដល់និយមន័យថា ជាការរកើនឡើងសម្ពាធឈាម ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមកទទួលការព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាម ក៏ប៉ុន្តែនៅឯក្រៅពីការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យ សម្ពាធឈាមរបស់គេ គឺធម្មតានោះទេ។ ហានិភ័យដែលចូលរួម ក្នុងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស និងឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ នៅក្នុងការសិក្សាមេតាវិភាគនៃ២៧ការសិក្សាផ្សេងទៀតនោះ បានធ្វើការប្រៀបធៀបលទ្ធផលអំពីជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង របស់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស ឬ ឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌ស ប្រៀបធៀបទៅនឹង អ្នកជំងឺដែលមានសម្ពាធឈាមធម្មតា។ នៅក្នុងការសិក្សានោះគេរកឃើញថា ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឺពិតជាមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹង កំណើនហានិភ័យមួយនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងពិតប្រាកដមែន ហើយក៏ជាមូលហេតុទាំងអស់នៃអត្រាមរណភាពផងដែរ។ តែ មិនមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពេកទេ ចំពោះកំណើនហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទាំងអស់។ ផ្ទុយមកវិញ ឥទ្ធិពលនៃអាវពេទ្យព័ណ៌ស គឹមិនមានជាប់ទាក់ទងសោះឡើយ ទៅនឹងកំណើនហានិភ័យនេះ។ ក្នុងពេលដែលយើងមិនចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលដោយឱសថ ចំពោះជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដោយអាវពេទ្យព័ណ៌ស, ការផ្លាស់ប្តូរទំលាប់នៃការរស់នៅហូបចុក គួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្តន៍ ហើយការវាស់តាមដានសម្ពាធឈាមនៅក្រៅការិយាល័យរបស់គ្រូពេទ្យនោះទៀតសោត ក៏ត្រូវយកអនុវត្តជាប្រចាំ ដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់ថា ការវិវឌ្ឍន័នោះក្លាយទៅជាអាក្រក់ទៅៗ ឬអាចគ្រប់គ្រងបាន។

White coat hypertension is defined as elevated office blood pressure with normal out-of-office blood pressure readings, and white coat effect is defined as elevated office blood pressure in a patient treated for hypertension with normal out-of-office readings. The risks associated with white coat hypertension and white coat effect are unclear. In a meta-analysis of 27 studies comparing cardiovascular outcomes of patients with white coat hypertension or effect versus normotensive patients, white coat hypertension was associated with an increased risk of cardiovascular and all-cause mortality, and a nonsignificantly higher risk of all cardiovascular events [1]. In contrast, white coat effect was not associated with increased risk. While we do not initiate pharmacologic treatment for white coat hypertension, lifestyle modification should be encouraged and out-of-office blood pressure measurements monitored for the development of worsening or sustained hypertension.

1. Cohen JB, Lotito MJ, Trivedi UK, et al. Cardiovascular Events and Mortality in White Coat Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2019.

Author: Raymond R Townsend, MD


ប្រភេទ: ដំបូន្មាន     ស្លាក:  ជំងឺទូទៅ


បទដកស្រង់#1 អត្ថបទស្រាវជ្រាវអំពីវេជ្ជសាស្ត្រ
ដោយ៖ គឹម សមឧត្ដម អព្ភន្តរវេជ្ជសាស្ត្រ
https://www.facebook.com/kimsamoudumintmed/

ការប្រើប្រាស់កញ្ឆា និង លទ្ធផលសម្ភព
Cannabis use and obstetric outcomes
[English below]

ទោះបីការប្រើប្រាស់ម៉ារីជូអណាកំឡុងពរពោះនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថា មានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលសម្ភពឬអត់ ក៏ប៉ុន្តែមានជំលោះទិន្នន័យ ទោះគ្រាន់តែជាការសិក្សាទំហំតូចក៏ដោយ តែគេបានរកឃើញកត្តាជាច្រើន។ ក្នុងនោះរួមមាន ថ្នាំជក់ និងសារធាតុដទៃទៀត។ ក្នុងការសិក្សាកូហតប្រតិធិការផ្អែកលើប្រជាជនមួយ ដោយធ្វើការប្រើធៀប អ្នកប្រើកញ្ឆាមុនសម្រាល៩០០០នាក់ ជាមួយនឹងអ្នកមិនប្រើ។ ក្នុងនោះ គេរកឃើញថា កញ្ឆាមានជាប់ទាក់ទងពីរដងទៅនឹងអត្រាកំណើតមុនពេល តូចជាង៣៧សប្ដាហ៍នៃគ័ភ៌ គឺ១២%ទល់នឹង៦%, និងកំណើនអត្រាតូចនៃអាយុគ័ភ៌ របើកសុក ការបញ្ចូនទារកទៅICU និងពិន្ទុតិចជាង៤/១០នៃApgar៥នាទី។ ក្រៅពីការសិក្សាដ៏តូចមួយនេះ ការរកឃើញពីការសិក្សាធំមួយផ្សេងទៀត ក៏មានភាពព្រួយបារម្មណ៍ ព្រមទាំងគាំទ្រអនុសាសន៍ ក្នុងការមិនឱ្យប្រើមារីជូអណាក្នុងកំឡុងពរពោះផងដែរ។

Whether marijuana use during pregnancy impacts obstetric outcomes has been unclear because of conflicting data, small study sizes, and multiple confounding factors (eg, tobacco and other substance use). In a population-based retrospective cohort study comparing over 9000 prenatal cannabis users with nonusers, cannabis use was associated with twice the rate of preterm birth <37 weeks of gestation (12 versus 6 percent), and increased rates of small for gestational age, placental abruption, transfer to neonatal intensive care, and 5-minute Apgar score less than 4/10 [1]. Despite the limitations of retrospective observational data, these findings from a large study are concerning and support recommendations to avoid marijuana use while pregnant.

1. Corsi DJ, Walsh L, Weiss D, et al. Association Between Self-reported Prenatal Cannabis Use and Maternal, Perinatal, and Neonatal Outcomes. JAMA 2019.

Author:Grace Chang, MD, MPH


ប្រភេទ: ដំបូន្មាន     ស្លាក:  ជំងឺទូទៅ