គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកធ្មេញ ឈូករ័ត្ន

គ្លីនិកធ្មេញ ឈូករ័ត្ន

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
113
ពេទ្យធ្មេញ ធម្មជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ ធម្មជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
355
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​ អាយ​ ស៊ី យូ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
1.3k
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស៊ីហ្វិក​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
205
មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាស៊ីហ្វីកភ្នំពេញ

មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាស៊ីហ្វីកភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
273
វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

វេជ្ជបណ្ឌិត ផិត រ៉ាដា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(94)
2.9k
មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ

មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(1)
389