គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ពព ស្តង់ដារ

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ និងសម្ពព ស្តង់ដារ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(5)
425
គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
16.6k
គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

គ្លីនិក តូច យ៉ាន​ ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(10)
983
បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ សុខា​

បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ សុខា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
282
មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(44)
2.3k
គ្លីនិក​ធ្មេញ ផ្លរ៉ា

គ្លីនិក​ធ្មេញ ផ្លរ៉ា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
285
មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
2.8k
ពេទ្យធ្មេញ ខេមរា (សាខាអូឡាំពិក)

ពេទ្យធ្មេញ ខេមរា (សាខាអូឡាំពិក)

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
392
មន្ទីរពហុព្យាបាល ណារិទ្ធ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ណារិទ្ធ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
268
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល តម្រងនោម កម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
176
Heart Care Center

Heart Care Center

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(44)
5.3k